قرآن خواندن در پیش ملکه انگلیس کافر...
برای بعضی ها واقعا متاسف هستم که در موقع قرآن حرف می زنند و به قرآن گووش نمی دهند...

موضوع : ملکه انگلیس،